Khởi sự kinh doanh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc bắt đầu đầu tư kinh doanh và hình thành các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh
  • Kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
    # Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
  • Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, loại hình khác
    # Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn