Tạm dừng, chấm dứt hoạt động

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động