Tên dịch vụ: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001923.000.00.00.H10

a)Trình tự thực hiện:  

Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây là cấp huyện); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện; Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự; Ban chỉ huy quân sự và cơ quan nhà nước cấp huyện khác (sau đây gọi tắt là cơ quan nhà nước cấp  huyện) căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiệ thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và có văn bản đề nghị công nhậnbáo cáo viên pháp luật gửi bộ phận tiếp nhận của Phòng Tư pháp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnxem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện.

b)Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c)Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận:

- Họ và tên;

- Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

- Trình độ chuyên môn;

- Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d)Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản .dề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn của UBND và các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp

e)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

f)Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được đề nghị công nhận làm báo cáo viên pháp luật cấp huyện phải có đủ các tieu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

+ Có khả năng truyền đạt;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực tư pháp ít nhất là 02 năm; trường hợp khong có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khsc thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai: không có

h)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận,cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin của người được đề nghị công nhận