Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001520.000.00.00.H10

a)Trình tự thực hiện

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp huyện đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luạt cấp huyện có văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện gửi đến bọ phận tiếp nhận của Phòng Tư pháp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật huyện.

b)Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:Văn bảnđề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo cáo viên pháp luật huyện được đề nghị miễn nhiệm:

- Họ và tên;

- Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

- Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện;

- Lý do của việc đề nghị miễm nhiệm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d)Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễm nhiệm.

đ)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp

f)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

g)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i)Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnhgia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật.

-  Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

-  Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, là chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự.

k)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận,cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin của báo cáo viên pháp luật huyện được đề nghị miễn nhiệm

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Nghị định 23/2015/NĐ-CP 23_2015_ND-CP.doc
2 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương QH13.doc