Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ  nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công chức được ủy quyền thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp chưa xác nhận, công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân. Công chức được ủy quyền thẩm định chuyển hồ sơ đã được xác nhận đến Bộ phận trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo chủ đầu tư biết, nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định. Thời hạn 01 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02716.254.888 (nhấn số nhánh 228).

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổchức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường;Trung tâm Phục vụ hành chính công.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01 Phụ lục VII mục I: Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu số 02 Phục lục VII mục I: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ đầu tư) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ  nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công chức được ủy quyền thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp chưa xác nhận, công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân. Công chức được ủy quyền thẩm định chuyển hồ sơ đã được xác nhận đến Bộ phận trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo chủ đầu tư biết, nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định. Thời hạn 01 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02716.254.888 (nhấn số nhánh 228).

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổchức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường;Trung tâm Phục vụ hành chính công.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01 Phụ lục VII mục I: Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu số 02 Phục lục VII mục I: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
2 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
Nộp hồ sơ mức độ 3