Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004138.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (trừ các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015) của Bộ Tài nguyên và Môi trường) lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Bước 2. Sau khi nhận được hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm tiến hành thẩm tra hồ sơ, dự thảo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và chuyển hồ sơ về Văn phòng UBND cấp huyện. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư nêu rõ lý do không chấp nhận hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận để trả kết quả cho chủ dự án chỉnh sửa, bồ sung theo quy định.

- Bước 3. Sau khi nhận hồ sơ từ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND cấp huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) huyện ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, sau đó, chuyển hồ sơ đã được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường về Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ và chuyển Bộ phận tiếp nhận.

- Bước 5. Chủ đầu tư nhận Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c)Thànhphần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Bộ phận tiếp nhận: 01 ngày; Phòng Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày; UBND cấp huyện: 04 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, Tổchức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiệnthủtụchànhchính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cấu trúc và nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
2 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường