TIN MỚI:

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001612.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp hồ sơ đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucongbinhphuoc.gov.vn) hoặc trực tiếp), Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và trao Giấy biên nhận (hoặc sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cập nhật và xử lý 01 hồ sơ đồng thời trên 02 phần mềm đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và sau đó cập nhật trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh (tại trang http://dangkyhkd.dkkd.gov.vn)).

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy (nếu Doanh nghiệp chưa có tạo lập hồ sơ điện tử) và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh (tại trang dangkyhkd.dkkd.gov.vn).

Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang và tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

- Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đồi với hộ kinh doanh; đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bỏ sung hồ sơ.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện cập nhật kết quả giải quyết trên cổng dịch vụ công của tỉnh và kết thúc hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo băng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số trên phần mềm đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nội dung này sẽ thực hiện khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến):

- Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số đề ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công: http:// dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện.

c) Thành phần, Số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

(i) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

(ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

(iv) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, đại diện hộ gia đình.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đồi, bồ sung hồ sơ.

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước).

- Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyển trên Công dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2023/TT- BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

(i) Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

- Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

- Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

(ii) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

- Có đây đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bồ sung tại Khoản 2 Điều Í Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đôi, bố sung một số điều của Thông tư số 01⁄2021/TT-BKHĐT);

- Các thông tỉn đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẳm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 02/2023/T7-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đôi, bồ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân về đăng ký doanh nghiệp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Căn cước công dân hoặc hộ chiếu
2 Đơn (Giấy đề nghị) đăng ký hộ kinh doanh + Dang%20ky%20kinh%20doanh.docx
3 Chứng chỉ hành nghề
4 Quyết định các mã ngành lĩnh vực kinh doanh + Mã Ngành Lĩnh Vực