Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001612.000.00.00.H10

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. xử lý.

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh cho tổ chức, cá nhân sau đó chuyển kết quả (Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh) về Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện để nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

cThành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

 + Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Mẫu theo: Phụ lục III-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 + Chứng minh nhân dân phô tô hoặc hộ chiếu phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu.

* Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thì phải có biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh.

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Một trăm nghìn đồng).

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về việc Đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và cung cấp thông tin doanh nghiệp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Căn cước công dân hoặc hộ chiếu
2 Đơn (Giấy đề nghị) đăng ký hộ kinh doanh + Mau%20Kinh%20doanh.docx
3 Chứng chỉ hành nghề
4 Quyết định các mã ngành lĩnh vực kinh doanh + Mã Ngành Lĩnh Vực