Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000720.000.00.00.H10

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. xử lý.

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành xử lý hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh cho tổ chức, cá nhân sau đó chuyển kết quả (Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh) về Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện để nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ:

+ Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Mẫu theo Phụ lục III-3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (cũ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh.

h) Lệ phí: 25.000 đồng/lần cấp (Hai mươi lăm nghìn đồng).

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

lCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về việc Đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
2 Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ