Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001570.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho cá nhân biết để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển tiếp hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để xử lý và đồng thời gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận, xử lý và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh + Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh