Tên dịch vụ: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000575.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucongbinhphuoc.gov.vn) hoặc trực tiếp), Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và trao Giấy biên nhận (hoặc sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cập nhật và xử lý 01 hồ sơ đồng thời trên 02 phần mềm đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và sau đó cập nhật trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh (tại trang http://dangkyhkd.dkkd.gov.vn)).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện cập nhật kết quả giải quyết trên cổng dịch vụ công của tỉnh và kết thúc hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo băng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Bước 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số trên phần mềm đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nội dung này sẽ thực hiện khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến):

- Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số đề ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thông thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công: http:// dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện.

c) Thành phần, Số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 0 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giây chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

đ) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

e) Đồi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước).

- Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng kỷ hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trá cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Giáy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục II]- 6, Thông tư số 02/2023/TT-BKHIÏĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đây đủ các yêu cầu sau:

- Có đây đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đây đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bán điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số đề ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bồ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHIPĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

- Các thông tỉn đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thông thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đây đủ và chính xác theo các thông tin trong hô sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phái kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoán 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký

doanh nghiệp;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày l6 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân về đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú: Các nội dung TTHC được sửa đồi, bồ sung so với Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bồ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đồi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được viết bằng chữ in nghiêng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh