Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000575.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho cá nhân biết để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển tiếp hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để xử lý.

Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận, xử lý

b) Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, Số lượng hồ sơ: bao gồm:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh + Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh