Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký thành lập hợp tác xã

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. xử lý.

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã cho tổ chức, cá nhân sau đó chuyển kết quả (Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã) về Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện để nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

+ Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+  Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch..

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã.

h) Lệ phí: 130.000 đồng/lần cấp (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập Hợp tác xã mẫu Phụ lục I-1Thông tư số 03/2014/TT-BKH ĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Phương án sản xuất kinh doanh mẫu Phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKH ĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Danh sách thành viên mẫu Phụ lục I-3 Thông tư số 03/2014/TT-BKH ĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên mẫu Phụ lục I-4 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện hành chính: Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2013.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 23/11/2014 về hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn (Giấy đề nghị) đăng ký thành lập hợp tác xã
2 Điều lệ HTX
3 Phương án sản xuất kinh doanh
4 Danh sách thành viên
5 Danh sách hội đồng quản trị
6 Nghị quyết
Nộp hồ sơ mức độ 4