Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký đổi tên hợp tác xã

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005277.000.00.00.H10

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. xử lý.

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã cho tổ chức, cá nhân sau đó chuyển kết quả (Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã) về Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện để nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

cThành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

* Lưu ý: Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

h) Lệ phí:130.000 đồng/lần cấp  (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014.

kCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2013.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 23/11/2014 về hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký
2 Nghị quyết hoặc quyết định