Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 21 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương xử lý hồ sơ và thẩm định.

+ Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Trong thời gian 21 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 14 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

+ Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác: Trong thời gian 14 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 11 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

Trong thời gian 5 ngày thẩm định Trường hợp kết quả không đạt, phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận hành chính công chuyên ngành Công Thương.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc hồ sơ thiết kế cơ sở (bản chính).

- Hồ sơ dự án gồm thuyết minh dự án và dự toán (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm thuyết minh thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế (bản chính).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng đối với trường hợp dự án có yêu cầu khảo sát (bản chính).

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng (bản chính).

- Các tài liêu có liên quan khác (Bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư hoặc bản sao hợp lệ hoặc bản sao có đối chiếu bản chính) gồm:

+ Chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kế hoạch vốn.

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế.

+ Chứng chỉ hành nghề người chủ trì khảo sát; bằng tốt nghiệp chuyên ngành của người tham gia khảo sát.

+ Chứng chỉ hành nghề người chủ trì thiết kế; bằng tốt nghiệp chuyên ngành của người tham gia thiết kế.

+ Giấy phép hoạt động điện lực của nhà thầu lập thiết kế cơ sở.

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: nhà máy nhiệt điện từ 100MW trở lên, nhà máy thủy điện từ 20MW trở lên, trạm biến áp điện từ 220KV trở lên.

+ Ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ hồ sơ. Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Công Thương yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

d. Thời hạn giải quyết:

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Trong thời gian 21 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 14 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

+ Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác: Trong thời gian 14 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 11 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý năng lượng

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định hoặc văn bản góp ý.

h. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ trình đề nghị thẩm định (Mẫu 01 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH;

- Luật Điện lực 28/2004/QH11;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở + Mau%20so%2001.docx
2 Hồ sơ dự án gồm thuyết minh và dự toán
3 Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế
4 Hồ sơ khảo sát xây dựng đối với trường hợp dự án có yêu cầu khảo sát
5 Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng
6 Các tài liêu có liên quan khác
7 Chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kế hoạch vốn
8 Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế
9 Chứng chỉ hành nghề người chủ trì khảo sát; bằng tốt nghiệp chuyên ngành của người tham gia khảo sát
10 Chứng chỉ hành nghề người chủ trì thiết kế; bằng tốt nghiệp chuyên ngành của người tham gia thiết kế
11 Giấy phép hoạt động điện lực của nhà thầu lập thiết kế cơ sở
12 Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: nhà máy nhiệt điện từ 100MW trở lên, nhà máy thủy điện từ 20MW trở lên, trạm biến áp điện từ 220KV trở lên
13 Ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)