Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Bước 2:

+ Cán bộ trực 1 của ở Trung tâm hành chính có trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu hồ sơ theo quy định. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại thẻ an toàn điện cho Tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời cho Tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến ngày hẹn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận 1 của của Trung tâm Hành chính công

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

* Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn nộp một trong bốn hình thức bản sao (i) Bản sao từ sổ gốc hoặc (ii) bản sao có chứng thực hoặc (iii) bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc (iv) Bản sao chứng thực điện tử .

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý năng lượng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo Mẫu đơn 1.

k) Yêu cầu điều kiện: Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo là người lao động của đơn vị điện lực hoạt động theo Luật Hợp tác xã, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

-Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động + m%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BB%95%20sung%20th%E1%BA%BB%20an%20to%C3%A0n%20%C4%91i%E1%BB%87n.doc
2 2. 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ của người lao động