Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000131.000.00.00.H10

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Hoặc nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Hành chính công: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn

- Bước 2: Sở Công Thương xử lý hồ sơ và thẩm định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Sở Công Thương phê duyệt cấp Giấy Xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký Tổ chức Hội chợ/Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký Tổ chức Hội chợ/Triển lãm + DANG%20KY%20TO%20CHUC%20HOI%20CHO%20TRIEN%20LAM%20THUONG%20MAI.docx
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh