Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000001.000.00.00.H10

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua trang dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Hành chính công: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn

- Bước 2: Sở Công Thương xử lý hồ sơ và thẩm định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Sở Công Thương phê duyệt cấp Giấy Xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tuyến.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

-Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký Tổ chức Hội chợ/Triển lãm thương mại + DANG%20KY%20SUA%20DOI%20BO%20SUNG%20NOI%20DUNG%20CHUONG%20TRINH%20HOI%20CHO%20TRIEN%20LAM%20THUONG%20MAI.docx