Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 45. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000438.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Cơ sở nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua đường bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp, gửi đến bộ phận tiếp nhận của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời gian thực hiện 01 ngày.

- Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ:Thời gian thực hiện 01 ngày.

+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và vào sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.

- Bước 3. Thực hiện việc kiểm tra. Thời gian thực hiện 03 ngày.

- Bước 4. Ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.Thời gian thực hiện 07 ngày.

- Bước 5. Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, cơ sở nhập khẩu nhận kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ đã đăng ký. Thời gian thực hiện 01 ngày.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua đường bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường” (theo mẫu quy định tại mục i);

+ Bản chính hoặc Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền giấy: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc

- Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc (nêu quá thời gian trên mà vẫn chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ nêu rõ lý do và thời hạn hoàn thành).

- Thời hạn ra thông báo về việc kiểm tra sau khi hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc.

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường: 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở nhận được thông báo bằng văn bản về việc kiểm tra.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở nhập khẩu:

- Phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2; hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+  Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường kiểm tra khi nhập khẩu;

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;

+ Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác;

+ Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường.

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường (Mẫu 1. ĐKKT28/2013/TT-BKHCN kèm theo)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường” + Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường
2 Hợp đồng, tờ khai hàng hóa (bản chính hoặc bản sao)
3 Danh mục hàng hóa (packing list)
4 Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
5 Thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo