Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Tuyển sinh trung học phổ thông

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 47 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 3.000181.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thitrên Cổng dịch vụ công hoặc tại các trường trung học cơ sở hoặc các trường trung học phổ thông.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Quy định về nhận kết quả: Thí sinhnhận kết quả trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Hoặc Phiếu đăng ký dự thi qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- 01 Phiếu đăng ký dự thi;

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

- 01 ảnh cỡ 4x6 cm

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 0,5 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.                                                              

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

g) Kết quả giải quyết của TTHC: Giấy báo dự thi.

h) Phí, lệ phí: 30.000đ/1 thí sinh.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định hiện hành.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Học sinh đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/1018, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 01 Phiếu đăng ký dự thi
2 Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú
3 01 ảnh cỡ 4x6 cm