Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.010831.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân làm đơn gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị nơi quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. 

Bước 2: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị nơi quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh trong thời gian 15 ngày có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị nơi quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh (theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

l) Căn cứ pháp lý ban hành

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh