Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 15. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005065.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

g) Kết quả thực hiện của TTHC:

Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn đề nghị
2 Đề án thành lập trung tâm
3 Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
4 Phương hướng hoạt động
5 Những điều kiện về cơ sở vật chất
6 Ý kiến của các cơ quan
7 Sơ yếu lý lịch