Tên dịch vụ: 48. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000729.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tiếp nhận hồ sơ: Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên và tiến hành rà soát hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định; hoàn tất các thủ tục và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên. Nếu sau khi thẩm định, trung tâm chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng thì Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

+ Thời gian giải quyết: 10 ngày.

- Bước 4:

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc chưa xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên. Nếu chưa xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên có văn bản báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 04 ngày.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị xếp hạng của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;

- Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Phụ lục II);

- Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;

- Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ-tin học;

- Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC: Quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

Việc xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:

- Quy mô người học;

- Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên;

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;

- Chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả hoạt động.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trung tâm giáo dục thường xuyên.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị xếp hạng
2 Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên
3 Bản báo cáo kết quả hoạt động
4 Bảng tự đánh giá tính điểm
5 Số liệu thống kê số lượng học viên
6 Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức
7 Số liệu thống kê chi tiết