Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 49. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 32 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000011.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ UBND huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian giải quyết 01 ngày.

- Bước 2:

+ Sở GD&ĐT sau khi nhận hồ sơ hợp lệ tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

+ Thời gian giải quyết 10 ngày.

- Bước 3:

+ Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định kiểm tra, tiến hành kiểm tra, tổng hợp số liệu của các đơn vị được kiểm tra trên cơ sở Biên bản kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ tham mưu ra Quyết định công nhận cho các đơn vị.

+ Thời gian giải quyết 20 ngày.

- Bước 4:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết 01 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

* Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

* Hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

- Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 32 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện.

g) Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:.

Mẫu biên bản kết quả PCGD, XMC năm …..

k) Yêu cầu/ điều kiện của TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu điều tra phổ cập
2 Sổ theo dõi phổ cập
3 Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non
4 Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn