Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 76. Cấp bản sao văn bằng văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005092.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Đối với bằng cấp THPT, chứng chỉ: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Đối với bằng cấp THCS:

Bằng THCS từ năm 1997-2005: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước(địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Bằng THCS từ năm 2006 đến nay: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích  hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày

- Bước 3:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành cấp bản sao văn bằng cho người yêu cầu hoặc trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do trong trường hợp không thể cấp bản sao văn bằng.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày

- Bước 4: Trả kết quả

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chính hoặc Bản sao điện tử có chứng thực điện tử Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng hoặc là cha mẹ, con; vợ, chồng, anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, mà trong trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo Bản giấy tờ theo quy định trên đây 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bản sao;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc được thực hiện như sau:

- Ngay trong ngày Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên đây thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

- Người được cấp bản chính văn bằng.

- Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng.

- Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng trong trường hợp người đó đã chết.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao văn bằng từ sổ gốc.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng
2 Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện