Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 77. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001914.000.00.00.H10

(Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT).

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Đối với cấp THPT: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng thực lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến.

+ Đối với cấp THCS:

Bằng THCS từ năm 1997-2005: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận củaTrung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến.

Bằng THCS từ năm 2006 đến nay: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng thực lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích  hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp các bản sao không có chứng thực thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

+ Trường hợp các Bản sao điện tử có chứng thực điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; nếu có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

+ Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa và tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ.

+ Thời gian giải quyết: 02 ngày

- Bước 3: Trả kết quả

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 1,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  •  Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;
  •  Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

- Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ thông tin này phải phù hợp đề nghị chỉnh sửa trên văn bằng, chứng chỉ.

- Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng nói trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực điện tử từ bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trường hợp cơ quan cấp văn bằng đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

h) Phí, lệ phí:Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: đơn yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Người được cấp văn bằng có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng
2 Văn bằng đề nghị chỉnh sửa
3 Quyết định cho phép thay đổi
4 Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng
5 Các tài liệu trong hồ sơ