Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức gửi hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công chức đại diện của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng CCVC&TCBM - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ có văn bản thẩm định gửi cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc.

- Bước 3. Trả kết quả thẩm định:

Cơ quan, tổ chức nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện:

Cơ quan, tổ chức lựa chọn việc gửi hồ sơ theo một trong các cách thức sau:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, gồm:

+  Bản sao có chứng thực điện tử văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

+ Dự thảo Tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Dự thảo Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực).

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.

+ Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công 01 ngày,

- Sở Nội vụ 09 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thẩm định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)
3 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
4 Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan
Nộp hồ sơ mức độ 4