Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001823.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian ¼ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn được thì phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng. Trường hợp không đồng ý gia hạn lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ½ ngày làm việc.

- Bước 4: Sau khi nhận văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian ¼ ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;

- Giấy phép đã hết hạn;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép, cụ thể:

+ Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

+ Doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

h) Lệ phí: Do Bộ Tài chính quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

l)  Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ luật Lao động ngày năm 2012;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15/7/2014;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều liện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc pham vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp
2 Giấy phép đã hết hạn
3 Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên; Doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.