Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động )

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000219.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo Mẫu số
04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  và lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 1/2 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định

- Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ báo cáo UBND tỉnh.

- Bước 3: Sau khi nhận được báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 02 ngày làm việc UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu.

- Bước 4: Trong thời hạn tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới100 người lao động Việt Nam, mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu, thì cơ quan, đơn vị có liên quan phải có văn bản gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được văn bản không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu của cơ quan, đơn vị có liên quan, trong thời hạn 01 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo Mẫu số 06/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành hành chính công tỉnh trước ½ ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành hành chính công tỉnh.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo Mẫu số 04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới100 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài là nhà thầu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban dân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo Mẫu số 04/PLI
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ luật Lao động 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị tuyển lao động + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004(3).docx
2 Văn bản xin điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2005.docx