Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000390.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được thì tư vấn viên pháp luật nộp lại cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ lập trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ: số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh có trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ và đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật gửi Sở Tư pháp.

- Bước 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định đủ, đúng Thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ có ngày nhận và hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp hồ sơvà chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Tư pháp để thụ lý.

- Bước 3. Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở cấp lại thẻ tư vấn viên theo quy định.

- Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên cổng DVC hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật;

-  Hai ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm;

- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

h) Lệ phí: Không

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Tư vấn viên pháp luật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
2 Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm
3 Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ