Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001310.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thực hiện trong hai trường hợp sau

+ Trưởng công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng (Gửi đến Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã);

+ Đối tượng hoặc người giám hộ lập hồ sơ trực tyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị cơ quan LĐTBXH cấp huyện thực hiện thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.

- Bước 3: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan LĐTBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối tượng vào cơ sở.

- Bước 4: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ thuộc thẩm quyền của Sở, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau khi nhận quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở của cơ quan có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho cơ sở.

- Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

d) Thời hạn giải quyết: 2  ngày làm việc, trong đó:

- Cấp xã:     01 ngày

- Cấp huyện: 0.5 ngày

- Cấp tỉnh:   0.5 ngày

Lưu ý:

- Nếu thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện là 02 ngày

- Nếu thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là 03 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan LĐTBXH cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện; công an cấp xã; Cơ sở trợ giúp trẻ em các cấp; đơn vị dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiếp nhận vào cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (mẫu số 01 theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định nhưng đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở + Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em. 55_2015_TT-BLDTBXH_299595.doc