TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.008523.000.00.00.H10

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT