Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001474.000.00.00.H10

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương khuyến mại (theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

* Số lượng hồ sơ: quy định 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Không

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

h. Mức thu Phí thẩm định:  Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương khuyến mại (theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Thương mại;

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại + THONG%20BAO%20SUA%20DOI%20BO%20SUNG%20NOI%20DUNG%20CHUONG%20TRINH%20KHUYEN%20MAI.docx