Tên dịch vụ: Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.002205.000.00.00.H10

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp hồ sơ xin ý kiến tham vấn cộng đồng tới Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ 02 xã trở lên, chủ dự án được lựa chọn hình thức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án theo từng xã hoặc liên xã.

- Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

- Bước 3. Chủ đầutư nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã và Biên bản họp cộng đồng dân cư tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c)Thànhphần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường;

- 01 văn bản xin ý kiến tham vấn của chủ dự án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổchức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời của UBND cấp xã; Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 MẪU VĂN BẢN CỦA CHỦ DỰ ÁN
+ PL2-4.docx

2 MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC XIN Ý KIẾN THAM VẤN
+ PL2-5.docx

3 MẪU BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN
+ PL2-6.docx

4 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường;