Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6. Giải thể trường trung học phổ thông

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 14 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.006389.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:  

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, các nội dung thể hiện trong Đề án nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế phương án giải thể trường; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị giải thể trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân vànêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 08 ngày.

- Bước 4:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trường; nếu chưa quyết định giải thể trường thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.

*  Số lượng: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

-  Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông công lập);

-  Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường THPT tư thục).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể trường trung học phổ thông của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình giải thể trường trung học phổ thông …(tên trường)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân
2 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
3 Biên bản kiểm tra
4 Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo