Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 13. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005079.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với trường PTDTNT và trường phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đúng quy định gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường đến Ủy ban nhân dân  tỉnh

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia tách đối với trường PTDTNT và trường phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT. Trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia tách trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

- Đề án sáp nhập, chia, tách;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Trình tự sáp nhập, chia, tách trường PTDTNT và trường phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT được thực hiện như trình tự thành lập trường trung học theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC:

Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường PTDTNT và trường phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách
2 Đề án sáp nhập, chia, tách
3 Văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
4 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan
5 Trình tự sáp nhập, chia, tách trường