Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 18. Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 14 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005057.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, quyết định giải thể phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phương án giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Công văn đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

g) Kết quả thực hiện TTHC:

Quyết định sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Việc sáp nhập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.

* Yêu cầu, điều kiện để giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phương án giải thể
2 Công văn đề nghị