Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001762.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc qua hệ thống bưu chính công ích.

- Bước 2. Bộ phận một cửa thẩm định hồ sơ: (0,5 ngày).

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối, UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân, tổ chức biết.

+ Hồ sơ đầy đủ  thì chuyển qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.  

- Bước 3. Trong thời hạn 3,5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa Thông tin phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc gửi qua hệ thống bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

h) Phí, lệ phí: Không.    

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy + Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy