Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Tuyển sinh trung học cơ sở

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 45 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 3.000182.000.00.00.H10

*  Đối tượng tuyển sinh là người học đã hoàn thành chương trình tiểu học

*  Tuyển sinh trung cơ sở được tổ chức theo một trong hai phương thức sau:

- Xét tuyển: dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 1 hoặc nhiều năm học cấp tiểu học của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó;

- Xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực (đối với các trường có số dự tuyển nhiều hơn so với chỉ tiêu)

* Sở GD&ĐT lập kế hoạch tuyển sinh trình UBND ỉnh phê duyệt đối với trường trực thuộc/ Phòng GD&ĐT lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; hướng dẫn các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của các nhà trường; tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.

* Sở GD&ĐT/Phòng GD&ĐT  tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở; Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật; Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với UBND huyện và Sở GD&ĐT.

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhânlập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiệnlập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

- Học bạ cấp tiểu học.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Sau khi học sinh kết thúc năm học: 45 ngày

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Phòng GD&ĐT, các trường THCS, TH&THCS.

- Sở GD&ĐT, các trường THCS&THPT

g) Kết quả giải quyết của TTHC:

Học sinh được tuyển vào học lớp 6

h) Phí, lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối tượng tuyển sinh; Đối tượng được tuyển thẳng; Đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản có liên quan.

l) Căn cứ pháp lý

-  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học
2 Học bạ cấp tiểu học
3 Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)
4 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
5 Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật