Tên dịch vụ: Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 22 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.003735.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện.

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện 14 ngày làm việc.

- Bước 3: UBND cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ xem xét, quyết định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp không chấp thuận đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án giải thể  đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
2 Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
3 Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 55_2012_ND-CP_142237.pdf