Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.003347.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ :

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;

- Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

- Bản đồ hiện trạng công trình;

- Văn bản góp ư kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:  không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước
2 Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước
3 Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;
4 Bản đồ hiện trạng công trình;
5 Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
6 Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 08_2017_QH14.doc
2 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 05_2018_TT-BNNPTNT.doc