TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 21. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.009985.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

-  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng đủ điều kiện có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin về cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan có thẩm quyến cấp chứng chỉ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựngcó trách nhiệm tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục VII Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

- Bản gốc chứng chỉ hành nghề của cá nhân còn thời hạn nhưng bị ghi sai thông tin.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết : 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư tại nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại theo Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021 /NĐ-CP.

h) Phí, Lệ phí, Mức giá: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề do lỗi của cơ quan cấp .

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sang một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng
3 Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại
4 Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
+ Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng