Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 38. (BB theo QĐ621)Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4,5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000489.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, lập giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo (theo Phụ lục số 1b -Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018) trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 4,5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị (theo Phụ lục số 2b -Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH) và tổ chức thẩm định theo mẫu Phiếu B (Phụ lục số 3b-Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH); báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

*Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 4,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ hộ (hoặc thành viên trong hộ được ủy quyền) có nhu cầu xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

  1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo (Phụ lục số 1b -Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018)

- Danh sách xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh (Phụ lục 2a-Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH)

- Phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn và thành thị theo mẫu Phiếu B (Phụ lục số 3b - Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH)

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo + Phụ lục số 1b
+ Phụ lục số 2b
+ Phụ lục số 3b (Phiếu B)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; 59_2015_QD-TTg_296044.pdf
2 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 17_2016_TT-BLDTBXH_321474.doc