Tên dịch vụ: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001270.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai cho thương nhân

- Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

b. Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai

e)  Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

h. Phí, Lệ phí: Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
+ CTh02.docx

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai (nếu có).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; 87_2018_ND-CP_341648.doc