Tên dịch vụ: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001261.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

b) Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp huyện

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều cửa hàng bán lẻ LPG chai

h. Phí, Lệ phí: Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm về trụ sở chính, thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
+ CTh03.docx

2 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; 87_2018_ND-CP_341648.doc