Tên dịch vụ: A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: NOTUPDATE

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất theo mẫu.

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) 01 bản;

- CMND + HKTT của các bên có liên quan (người sử dụng đất, bên chuyển, bên nhận) 01 bản phôtô.

- Văn bản ủy quyền của người sử dụng đất (nếu có).

  1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận và trả kết quả (cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất);

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để xử lý theo quy định;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất căn cứ hồ sơ có liên quan, bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế theo lịch (nếu cần), thiết lập một bộ hồ sơ địa chính theo quy định, chuyển kết quả về cơ quan tiếp nhận và trả kết quả để trả hồ sơ cho người dân;

Bước 4: Người sử dụng đất đến nộp tiền và nhận hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận và trả kết quả.

3. Thời hạn giải quyết: Đối với hồ sơ không phải đi kiểm tra thực địa là 15 ngày làm việc; đối với hồ sơ phải đi kiểm tra thực địa là 20 ngày làm việc. Trong đó:

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc đối với hồ sơ không phải đi kiểm tra thực địa; 17 ngày làm việc đối với hồ sơ phải đi kiểm tra thực địa.

4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Bản đồ trích đo địa chính thửa đất;

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.

- Hóa đơn thu phí đo đạc.

- Hợp đồng đo đạc, biên bản thanh lý hợp đồng.

- Biên bản về việc tách thửa theo yêu cầu (nếu có).

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất theo mẫu.
+ Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất

2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất
3 CMND + HKTT của các bên có liên quan (người sử dụng đất, bên chuyển, bên nhận)
4 Văn bản ủy quyền của người sử dụng đất (nếu có).