Tên dịch vụ: B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: NOTUPDATE

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tin (mẫu số 01/TTĐĐ).

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu cung cấp thông tin nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người yêu cầu đối với các dịch vụ thuộc thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép.

3. Thời hạn giải quyết:

Không quá 04 ngày đối với việc trích lục bản đồ địa chính thửa đất.

Trường hợp cung cấp thông tin dưới dạng tổng hợp thông tin đất đai thì theo thỏa thuận giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với bên yêu cầu cung cấp thông tin.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản sao giấy chứng nhận
2 Phiếu yêu cầu Trích Đo địa chính thửa đất /Trích lục địa lục bản đồ địa chính
+ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

+ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin