Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.002693.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

- Bước 2: Công chức, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định; Cán bộ, công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ tới cơ quan thẩm định thuộc UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng - đối với các huyện; Phòng Quản lý đô thị - đối với các thị xã, thành phố) để giải quyết theo quy định pháp luật.

- Bước 3: Tổ chức thực hiện TTHC nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận và nộp lệ phí theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

+ Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

+ Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

+ Phương án chặt hạ, dịch chuyển cây xanh do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng giải quyết TTHC: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan giải quyết TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị.

g) Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

h) Phí, Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm.

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn.

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị + Đơn đề nghị
2 Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển
3 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển
4 Phương án chặt hạ, dịch chuyển cây xanh do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện