Tên dịch vụ: Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004047.000.00.00.H10

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm đơn (Mẫu số 4 – phục lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT); sau đó nộp toàn bộ hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính công ích gửi đến Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Bước 2: Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn trực tiếp tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại (một lần); nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả; Trường hợp hồ sơ nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa cấp xã chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định và tham mưu Giám đốc sở Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc dịch vụ công đã đăng ký.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 (Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê).
2 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 4- phục lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT);
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

3 Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 3 - phục lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT); đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm
+ M%E1%BA%ABu%20C6%20b.doc

4 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
5 Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ