Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 25 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001138.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BYT đến phòng Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Bước 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng y tế có văn bản hướng dẫn trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng y tế, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:                 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT.
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Quy chế hoạt động của trạm sơ cấp cứu.
- Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm thủ tục này):

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều 3 Thông tư số 17/2014/TT-BYT:
k1) Điều kiện về tổ chức:
Là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
k2) Cơ sở vật chất:
- Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;
- Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
- Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
- Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
- Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
- Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
k3) Trang thiết bị sơ cấp cứu:
- Bộ nẹp cố định gãy xương;
- Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;
- Túi cứu thương;
- Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;
- Cáng cứu thương;
- Xe cứu thương (nếu có).
k4) Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.
k5) Điều kiện cho địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12

- Nghị định 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ,

- Thông tư 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định
2 Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
3 Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
4 Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
5 Quy chế hoạt động của trạm sơ cấp cứu
6 Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ